Privacy & cookie policy

Uw privacy en de correcte verwerking van uw persoonlijke gegevens is essentieel voor AVES LEGAL. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. AVES LEGAL verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt of wij deze verwerken met het oog op de uitoefening van ons beroep.

 

Wij behandelen uw persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening gegevensbescherming (hierna “AVG”) en de Privacywetgeving.

 

Algemeen

Onder de term “persoonsgegevens” valt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (naam, rijksregisternummer, locatiegegevens, IP-adres, contactgegevens,…)

Onder “verwerking” dient u elke mogelijke handeling te verstaan die gesteld kan worden met betrekking tot uw persoonsgegevens, van het verzamelen en bewaren tot het mededelen en het vernietigen ervan.

AVES LEGAL is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens waarover zij beschikt. Dit betekent dat wij bepalen voor welke doeleinden en met welke middelen die gegevens worden verwerkt en dat wij uw aanspreekpunt en dat van de toezichthoudende autoriteiten zijn voor alle vragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij wij verwerkingen uitvoeren in opdracht van onze cliënten. In dit laatste geval is onze cliënt verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Welke gegevens wij verwerken

Wij verzamelen voornamelijk gegevens die volgens de AVG omschreven worden als “Niet bijzondere categorieën van persoonsgegevens”

Dit zijn de gegevens die het voor ons mogelijk maken om u te identificeren, hetzij op directe wijze (de gegevens zoals uw naam en voornaam die toelaten u onmiddellijk te identificeren) hetzij op indirecte wijze (de gegevens zoals uw kbo – nummer of uw telefoonnummer).

Concreet kunnen wij volgende gegevens verzamelen

 • identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, rijksregisternummer, ondernemingsnummer,…)
 • contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoon, …)
 • persoonsgegevens (nationaliteit, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, gegevens betreffende uw gezondheid of andere gegevens ter onderbouwing van een rechtsvordering)
 • globaal financieel overzicht (uw onroerende goederen, kredietwaardigheid, bancaire info,…)
 • beroep (uitgeoefende functie, opleiding, …)
 • multimedia (camerabeelden, geluidsopnames,…)

Tevens verzamelen wij gegevens die betrekking hebben op de samenstelling van het gezin (burgerlijke staat, aantal kinderen, …). Indien u ons deze gegevens meedeelt, dient u de betrokken personen hiervan op de hoogte te brengen.

Mogelijks verwerken wij tevens bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, zoals:

 • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

 

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@aveslegal.be.

 

Wanneer en hoe wij uw gegevens verzamelen

AVES LEGAL verzamelt gegevens op volgende manieren:

 • U contacteert ons (per telefoon, via e-mail, via het contactformulier op onze website,…) met het verzoek uw belangen te behartigen of u advies verlenen;
 • U vult de formulieren en overeenkomst in die wij u overmaken;
 • U maakt gebruik van onze diensten;
 • U abonneert zich op onze nieuwsbrief of gaat in op één van onze uitnodigingen (infosessies,…);
 • U overhandigt ons uw visitekaartje;
 • U solliciteert op één van onze vacatures;
 • U neemt contact met ons via de diverse kanalen die u ter beschikking worden gesteld, zoals daar onder meer zijn onze website, social media,…;

 

Wij doen op geen enkele wijze aan geautomatiseerde profiling.

Tijdens een bezoek aan de site worden door de AVES LEGAL geen ‘tracking cookies’ of andere niet-functionele en niet essentiële cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst.

Wanneer wij om uw persoonsgegevens vragen, heeft u steeds het recht om daar niet op in te gaan, doch u dient te begrijpen dat wij moeten kunnen beschikken over bepaalde gegevens teneinde u kwalitatieve dienstverlening te kunnen aanbieden.

AVES LEGAL verwerkt tevens persoonsgegevens in opdracht van cliënten. Dit gebeurt steeds op grond van overeenkomsten die wij met deze cliënten afsloten. Indien wij persoonsgegevens verwerken in opdracht van cliënten, waarborgen onze cliënten de correcte verzameling en verwerking van de persoonsgegevens. Wij staan dan ook niet in voor de verwerking van gegevens door onze cliënten die niet op rechtmatige wijze gebeurd zouden zijn.

 

Doeleinden van de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, doch verbinden ons er toe om enkel de gegevens te verwerken dewelke op redelijke en billijke wijze nodig zijn.

Wij verwerken uw gegevens op basis van volgende gronden:

 • In het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om op uw verzoek precontractuele maatregelen te nemen
 • In het kader van de uitvoering van onze dienstverlening aan onze cliënten
 • Teneinde te voldoen aan alle wettelijke, reglementaire en administratieve verplichtingen die op ons rusten zoals witwaspreventie;
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op AVES LEGAL rusten;
 • Ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon; voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van METHA of van derden (rechtzoekenden);
 • Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen
 • Indien dit ons gerechtvaardigd belang betreft;
 • Indien wij uw toestemming gekregen hebben;

 

Met het verzenden van een e-mail of het invullen van het contactformulier op de website, geeft een bezoeker AVES LEGAL toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand met het oog op marktonderzoek en direct marketing per post of per e-mail.

De verstrekte gegevens kunnen voor deze doeleinden worden doorgegeven aan de met AVES LEGAL contractueel verbonden derden, doch enkel met het oog op de direct marketing van eigen diensten van AVES LEGAL.

AVES LEGAL verbindt er zich toe de verstrekte gegevens op geen enkel moment of wijze door te geven aan derden met het oog op de exploitatie van commerciële diensten door derden.

 

Vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens en de duur van de bewaring

Alle persoonsgegevens worden steeds strikt vertrouwelijk behandeld.

De leden van het kantoor hebben toegang tot uw dossier.

Uw gegevens worden bewaard voor de periode die noodzakelijk is voor ons om het doel van de verwerking te verwezenlijken en/of om contractuele verbintenissen na te komen.

 

De beveiliging van uw gegevens

Wij treffen alle passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens die wij in ons bezit hebben te beschermen en dit om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden te vermijden.

Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Wij kunnen ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de verwijzing door een derde naar onze website of diensten.

 

Uw rechten

U heeft het recht om inzage te verzoeken en om rectificatie of verwijdering van de door u verschafte persoonsgegevens, de beperking van de (verdere) verwerking te vragen, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

AVES LEGAL verbindt er zich toe om in ieder geval binnen een redelijke termijn na ontvangst van uw verzoek informatie te geven over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Let wel: AVES LEGAL zal niet steeds verplicht zijn om in te gaan op uw verzoek doch zal dit steeds in overweging nemen en u binnen de mate van het redelijke antwoorden op uw verzoek.

Indien u gebruik wenst te maken van één of meerdere van deze opgesomde rechten, dient u contact op te nemen met het secretariaat via e-mail (info@aveslegal.be) of per telefoon op +32 (0)16 31 04 20.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop uw vraag werd beantwoord, kan u zich in tweede instantie wenden tot de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

T +32 (0)2 274 48 00

F +32 (0)2 274 48 35

contact@apd-bga.be

 

 

 

 

Extra informatie over cookies

Deze website gebruikt cookies, uitsluitend met het oogmerk om uw gebruik van de website te vereenvoudigen en om statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van de website te verzamelen. Dit laat ons toe om het verkeer van onze website te analyseren en om onze website te verbeteren. Cookies worden nooit door ons gebruikt voor advertentiedoeleinden.

Om uw gebruik van onze website te vereenvoudigen, worden zowel technische en sessiecookies gebruikt. Deze cookies zijn dan ook strikt noodzakelijk voor het functioneren van de website. Een sessiecookie is vereist om uw voortgang op de website te volgen. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat alle informatie die u invoert of routes die u neemt, door de website worden onthouden. Zonder deze cookie zou elke door u bezochte pagina u als een geheel nieuwe bezoeker behandelen. Deze cookie identificeert u niet persoonlijk en is/wordt niet gekoppeld aan enige andere informatie die wij over u opslaan. Voor deze cookies is de toestemming van de gebruiker niet vereist. Gelet hierop worden deze cookies automatisch geïnstalleerd als de gebruiker de website bezoekt.

Alle overige cookies worden uitsluitend geïnstalleerd/geactiveerd na uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming tijdens uw eerste bezoek van de website. Deze toestemming kan algemeen worden uitgedrukt, bijvoorbeeld als reactie op de cookiebanner. Uw toestemming wordt getraceerd voor andere en toekomstige bezoeken aan de website. U hebt als gebruiker steeds het recht om uw uitdrukkelijke toestemming geheel of gedeeltelijk in te trekken. Bepaalde cookies worden in uw browser geïnstalleerd door bepaalde diensten die op onze website gebruikt worden, zoals kaarten, video’s, etc.

Aangezien cookies persoonsgegevens zijn, wordt de verwerking ervan beheerst door onze Privacyverklaring. Door akkoord te gaan met ons cookiebeleid, geeft u ons de toestemming om uw persoonsgegevens (m.n. de cookies) conform onze privacyverklaring te verwerken.

Raadpleeg voor meer informatie over cookies www.allaboutcookies.org of www.youronlinechoices.eu.

 

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Aves Legal maakt gebruik van:

‘First party cookies’: Dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’: Dit zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IPadres) wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.