Algemene voorwaarden

AVES LEGAL BV, hebbende als BTW-nummer BE0799.128.164, met vestigingseenheid te 3000 LEUVEN, C. Industrieweg 4 bus 1 (Heverlee), hierna aangeduid als de advocaat, hanteert de volgende algemene voorwaarden:

 1. Inspanningsverbintenis

De advocaat zal samen met de cliënt de strategie bepalen en vervolgens de nodige inspanningen leveren om het resultaat te behalen dat voor de cliënt wenselijk is. Dit is voor de advocaat een inspannings- of middelenverbintenis waarbij de advocaat geen garantie kan geven dat het beoogde resultaat ook effectief zal behaald worden.

 

 1. Informatie en verwerking van persoonsgegevens

De advocaat informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.
De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat.

De cliënt geeft de uitdrukkelijke toestemming aan de advocaat om deze informatie, en desgevallend de persoonsgegevens1 , gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten2 en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens3 die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken4 voor een of meer welbepaalde doeleinden zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van de advocaat onder punt 1.

1 Persoonsgegevens dienen begrepen te worden in de zin van art. 4, 1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming als “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

2 Conform artikel 10 Algemene Verordening Gegevensverwerking.

3 Conform artikel 9, 1) Algemene Verordening Gegevensbescherming betreft dit persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid blijkt.

4 Conform artikel 4, 2) van Algemene Verordening Gegevensverwerking is een verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

De advocaat behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. De cliënt heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan de advocaat te richten.5

5 Conform artikel 12 en verder van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

6 Conform artikel 12 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De advocaat verbindt zich ertoe om binnen een termijn van een (1) maand de cliënt van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee (2) maanden worden verlengd6.

Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom de advocaat (niet) ingaat op het (de) gevraagde verzoek(en) van de cliënt.

De advocaat behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

 1. Beroep op derden

3.1. Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor en op de rechtbanken worden vervuld door de advocaat en zijn advocaten-medewerkers, gaat de cliënt akkoord dat de advocaat, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.

3.2. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, staat het de advocaat vrij deze aan te stellen op kosten van de cliënt.

3.3. De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt.

 1. Informatie in verband met kosten en ereloon

Ereloon

Het ereloon of honorarium vergoedt de prestaties die door de advocaat worden geleverd.

Het ereloon wordt berekend op grond van de effectief gepresteerde tijdsduur in het kader van de opdracht. Daarin is onder meer begrepen:

 • zuiver juridische prestaties (consultaties met de cliënt en/of andere raadslieden, opstellen van besluiten, adviesverlening, studie dossier, pleidooien, voorbereiding pleidooien, enz.),
 • communicatie in het kader van de toevertrouwde opdracht ongeacht het communicatiemiddel (telefoon, gsm, brief, mail, sms, enz.)
 • andere prestatietijd die wordt geleverd in het kader van de toevertrouwde opdracht (bijvoorbeeld de verplaatsingsduur naar en wachttijden voor de rechtbanken, griffies, gevangenissen, enz.)

Tenzij anders overeengekomen bedraagt het ereloon 125,00 € per gepresteerd uur.

In dit uurtarief zit ook de kostprijs begrepen voor de uren die niet specifiek aanwijsbaar zijn, doch die de advocaat ontegensprekelijk in staat stellen om de diensten aan een cliënt te kunnen leveren (bijvoorbeeld de organisatie van het kantoor, de bijscholing, enz.).

Alle facturen zijn draagbaar betaalbaar binnen de 10 dagen na ontvangst van de factuur. Facturen worden beschouwd als stilzwijgend aanvaard, tenzij betwisting binnen 10 dagen na ontvangst. Vanaf de vervaldag wordt, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, per begonnen maand een intrest van 1 % aangerekend alsook een forfaitair schadebeding van 10 %. De advocaat houdt zich expliciet het recht voor om de prestaties in het dossier zonder verdere kennisgeving op te schorten na onbeantwoorde aanmaning tot betaling via brief of e-mail.

Kosten gemaakt door de advocaat

Deze specifieke kosten zijn kosten die uitsluitend op een bepaalde opdracht betrekking hebben. Deze kosten worden door de advocaat forfaitair berekend en bedragen 30 % van de ereloonstaat. Hierin zijn alle kosten van telefonie, internet, informatica, briefwisseling, scans, kopies en afdrukken begrepen. Ook kosten voor de algemene kantoorwerking, parkeerkosten en kilometervergoedingen zijn inbegrepen.

Kosten gemaakt door derden

De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die verschuldigd zijn aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder (b.v. kosten van dagvaarding) , de griffie (b.v. rolrechten), vertalers en openbare instanties (b.v. voor de aflevering van attesten). Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.

Voorschotten (=provisies) en tussentijdse afrekeningen

De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon.

De advocaat kan tijdens de looptijd van de zaak een tussentijdse afrekening opstellen.

De advocaat behoudt zich het recht voor om geen prestaties (meer) te leveren wanneer het gevraagde voorschot of de gezonden tussentijdse afrekening na hun vervaldag onbetaald blijven.

In de eindstaat van kosten en erelonen worden de voorschotten en/of tussentijdse afrekeningen in rekening gebracht.

BTW

Op de facturen van de advocaat is BTW verschuldigd. Behalve indien een wet of een ter uitvoering daarvan genomen besluit of administratieve beslissing (circulaire of andere) voorziet in een vrijstelling (daaronder begrepen een verrichting die buiten het toepassingsgebied van de btw valt), zullen kosten en erelonen verhoogd worden met de btw tegen het toepasselijke tarief, dat in principe 21% bedraagt.

Succes fee

De advocaat kan een “succes fee” aanrekenen bovenop de erelonen en de kosten wanneer in de toevertrouwde zaak een gunstig eindresultaat wordt bereikt (minimum 1%, maximum 20% van de waarde van het geschil).

 1. Derdengelden

5.1. De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

5.2. De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

Het feit dat de advocaat openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon inhoudt op dergelijke bedragen, verandert niets aan de verplichting van de cliënt om de verschuldigde btw daarop te voldoen, en dit via één of meer afzonderlijke betalingen aan de advocaat voor zover de derdengelden in kwestie onvoldoende zouden zijn om het volledige verschuldigde bedrag aan btw te voldoen.

5.3. De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onverwijld door aan deze derden.

 1. Aansprakelijkheid

6.1. De advocaat is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid. In concreto zijn de advocaten-vennoten Hilde DERDE en Gunter FRANSIS (vennoten van de hierboven beschreven vennootschap “AVES LEGAL BV”) ingeschreven aan de balie te Leuven. De advocaten van de Leuvense balie zijn gedekt voor fouten in de beroepsuitoefening bij Amlin Europe (als hoofdverzekeraar) en medeverzekeraars Zurich en KBC Verzekeringen. De verzekeringsmakelaar is Vanbreda Risk & Benefits. Burgerlijke aansprakelijkheid, zowel contractueel als extracontractueel, voor schade/nadeel toegebracht aan derden in de uitoefening van uw beroep. Dat houdt onder andere in: een vergissing of indiscretie; verlies, diefstal of beschadiging van minuten, stukken of documenten; diefstal, verduistering of oplichting door iedere persoon waarvoor hij als verzekerde aansprakelijk verklaard kan worden. Kosten voor wedersamenstelling van dossiers, archieven en documenten nodig voor het beroep van advocaat ingeval van diefstal, vernieling of verlies, ongeacht of hij als verzekerde daarvoor aansprakelijk is of niet. De waarborg bedraagt 1.250.000,00 euro per schadegeval met een vrijstelling van 2.500,00 euro per schadegeval. Voor de advocaat-stagiair bedraagt de vrijstelling 1.250,00 euro en voor zaken ingevolge aanstelling door het BJB 300,00 euro (zowel voor advocaten-stagiairs als tableau-advocaten).

De waarborg burgerlijke beroepsaansprakelijkheid uitbating van het kantoor (extra-contractuele aansprakelijkheid) is gedekt voor 6.200.000,00 euro (lichamelijke schade) en 620.000,00 (stoffelijke en onstoffelijke schade) per schadegeval.

6.2. De advocaat informeert de cliënt dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak, voorwerp van deze overeenkomst, een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie.

Wanneer dit niet gebeurt, wordt de cliënt geacht de gewone verzekering van de advocaat voldoende te beschouwen en aanvaardt hij dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het bedrag waarvoor de advocaat via zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering is verzekerd.

6.3. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot het bedrag van de ereloonstaat voor geleverde prestaties tot datum beroepsfout.

 1. Beëindiging van de overeenkomst

7.1 De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindfactuur van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan geen schadevergoeding vragen. Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.

7.2 De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

 1. Intellectuele rechten

Alle rechten m.b.t. de intellectuele prestaties die de advocaat bij de uitvoering van de hem toevertrouwde opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder begrepen adviezen, werkwijzen, contracten, ontwerpen van procedurestukken, komen toe aan de advocaat, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.

Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke instemming van de advocaat, is het de cliënt verboden de intellectuele verwezenlijkingen of de vastleggingen daarvan te verspreiden, openbaar te maken of te exploiteren, op eender welke wijze.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing en de rechtbanken van het arrondissement Leuven zijn bevoegd. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Zij hebben de mogelijkheid om voorafgaand aan elke procedure de zaak op te roepen tot minnelijke schikking voor de rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van advocaten.

Indien de cliënt van mening is dat de advocaat ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het (de) aan de advocaat gerichte verzoek(en), kan de cliënt klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende contactgegevens: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Drukpersstraat 35, 1000 Brussel +32 (0)2 274 48 00 +32 (0)2 274 48 35 commission@privacycommission.be

De regelgeving van de Orde van Vlaamse Balies en de reglementen van de Nationale Orde. zijn te raadplegen op www.advocaat.be. De advocaten zijn bovendien onderworpen aan de Reglementen van de balie waar zij deel van uitmaken (zie www.balieleuven.be).