ONZE EXPERTISE

Zorg dat je bedrijf conform de wet blijft bij invordering van consumentenschulden (vanaf 01/09/2023)

Op 4 mei werd een belangrijke nieuwe wet goedgekeurd, met de invoeging van Boek XIX “Schulden van de consument” in het Wetboek van economisch recht. Als ondernemer is het cruciaal om hiervan op de hoogte te zijn.

Maar wat houdt deze wet precies in? Ze heeft betrekking op alle vervallen en onbetaalde schulden van consumenten aan ondernemingen. De wet voorziet hier in een duidelijk regelgevend kader voor minnelijke invordering van schulden en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan tussen ondernemingen en consumenten. De nieuwe wet treedt in werking op 1 september 2023 voor nieuwe overeenkomsten.

Hilde Derde van Aves Legal

Wat houdt deze nieuwe wetgeving in?

Eerste kosteloze betalingsherinnering:

Als onderneming word je verplicht om een eerste kosteloze betalingsherinnering te sturen bij betalingsachterstand. Deze herinnering moet altijd aangeven of er eventuele bijkomende kosten zijn voor laattijdige betaling.

Na deze eerste herinnering en een wachttijd van 14 dagen, kan je naast het hoofdbedrag ook eventuele interesten en schadevergoeding vorderen. Voor de kosten van een bijkomende herinnering is het maximale bedrag dat in rekening mag worden gebracht €7,50.

Deze regelgeving heeft de bedoeling om de consumenten aan te zetten tijdig actie te ondernemen.

Inperking van de schadeclausule::

Het geëiste schadebeding moet voorafgaand aan het contract tussen de onderneming en de consument expliciet worden vastgesteld in een contractuele clausule of de algemene voorwaarden, en de hoogte ervan wordt nu wettelijk beperkt. De maximale toegestane bedragen zijn als volgt:

• Schulden onder €150,00: maximaal €20,00.
• Schulden tussen €150,01 en €500,00: maximaal €30,00 plus 10% van het bedrag boven €150,00.
• Schulden boven €500,01: maximaal €65,00 plus 5% van het bedrag boven €500,00, met een maximum van €2.000,00.

Schadebedingen met bedragen die niet binnen de genoemde grenzen vallen, zijn niet toegestaan en worden als nietig beschouwd.

Beperking van interesten:

Ook de gevorderde nalatigheidintresten worden door de nieuwe wetgeving beperkt.

Ondernemingen zijn nog steeds vrij om de intrestvoet van de nalatigheidsintresten zelf te bepalen, maar de wet voorziet nu in een beperking waarbij de maximaal toelaatbare intrestvoet wettelijk vastgelegd wordt.

Nieuwe sancties bij niet-naleving:

Niet voldoen aan de nieuwe regels kan leiden tot aanzienlijke sancties. Wanneer een betaling niet overeenkomstig de genoemde bepalingen is, kan de rechter bevelen dat deze betaling toch geldig wordt geacht, alsof de consument rechtstreeks aan de schuldeiser heeft betaald. Het bedrag dat in strijd met de wet is ontvangen, moet dan door degene die de betaling heeft ontvangen, aan de consument worden terugbetaald.

Met andere woorden, als je algemene voorwaarden niet zijn aangepast en een consument betaalt jouw factuur, kan hij teruggave van het bedrag eisen. Dit heeft ernstige gevolgen. Daarom is het belangrijk om je overeenkomsten en algemene voorwaarden aan te passen.

Wanneer je algemene voorwaarden of overeenkomsten niet zijn aangepast aan de nieuwe regelgeving, kan je je factuur niet invorderen via een incassobureau of een advocaat. Er wordt hen immers een wettelijke controleplicht opgelegd.

Belangrijke disclaimer: De informatie in dit artikel is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie en mag niet worden beschouwd als juridisch advies. Aves Legal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen of schade die voortvloeien uit het gebruik van de informatie in dit artikel. Voor juridisch advies op maat raden wij jou aan om altijd contact op te nemen met ons. 

JURIDISCH ADVIES OP MAAT

Ruben deelt graag zijn expertise rond de nieuwe wetgeving. Om ervoor te zorgen dat jouw bedrijf aan deze nieuwe eisen voldoet, is het verstandig om juridisch advies in te winnen en je administratieve processen aan te passen.

Bij Aves Legal zijn we er om jou te begeleiden bij het begrijpen en naleven van deze regelgeving, zodat je met vertrouwen en succes kan blijven opereren.

Neem gerust contact op met ons kantoor voor meer informatie.

Ruben, advocaat-medewerker bij Aves Legal